klachtenregeling

 

Als je een klacht hebt of je bent niet tevreden over de verleende zorg, nodigen we je van harte uit om met ons hierover een gesprek aan te gaan. Lukt dit niet dan kun je een schriftelijke klacht indienen.

niet tevreden
Wij trachten onze zorg altijd zo goed mogelijk af te stemmen op jouw wensen en behoeften. Maar er kunnen zich situaties voordien waarin we daarin naar jouw mening niet zijn geslaagd. Zorg blijft altijd mensenwerk. De eerste stap is dan om hierover het gesprek aan te gaan met een verloskundige uit jouw team.
Je kunt ook, via de assistente, een gesprek aanvragen met de heer H. Stam, manager van onze praktijk. Uiteraard mag je je klacht ook op papier zetten en naar hem toesturen. Een reactie kun je binnen een week verwachten.

een klacht schriftelijk indienen

Stuur je klacht naar:
Verloskundige Stadpraktijk
t.a.v. Mw. A. Weijling
Postbus 11060
9700 CB Groningen 

een officiële klacht
Als wij er samen niet uitkomen, kun je een klacht indienen bij de KNOV. De beroepsvereniging van verloskundigen.

onverwachte complicaties
Een enkele keer doen zich complicaties of situaties voor die niet door ons zijn voorzien. Aangezien wij te maken hebben met gezonde zwangeren, komt dit gelukkig heel zelden voor. Als het toch voorkomt, doen wij altijd een melding bij de Inspectie voor de Volksgezondheid. Als zorgorganisatie zijn we hiertoe ook verplicht. Hierover wordt je als cliënt vooraf natuurlijk geïnformeerd. Daarnaast zullen we de situatie altijd uitgebreid analyseren. In deze analyse stellen we vast of onze zorg goed is geweest, of dat er achteraf betere zorg mogelijk was waarmee de complicatie of situatie had kunnen worden voorkomen. Bij deze analyse werken we samen met een externe deskundige. Ook als cliënt wordt je nauw bij deze analyse betrokken. Alleen zo kunnen we lering trekken uit fouten die soms worden gemaakt.